ភីសា Pelle ជាអ្នកនាំចូលផលិតផលអាមេរិចដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិច។ ផលិតផលរបស់យើងសុទ្ធជាកាលីហ្វឺរឃិនគីធម្មជាតិបន្លែសុទ្ធនិងធ្វើដោយដៃនៅហ្វ្លូរ៉េនប្រទេសអ៊ីតាលីដោយអាជីវកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយគ្រួសារ។ របស់របរដែលពេញនិយមជាងនេះមួយចំនួនត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងសារពើភ័ណ្ឌនៅប្ល័រិនប្រទេសអ៊ីតាលី។ របស់របរផ្សេងទៀតត្រូវបានសាងសង់នៅពេលអ្នកបញ្ជាទិញ។