គោលនយោបាយដឹកជញ្ជូន

យើងដឹកជញ្ជូនទូទាំងពិភពលោកជាមួយក្រុមហ៊ុន FedEx អ៊ិចប្រេសនិង DHL អ៊ិចប្រេស

ជាមួយឃ្លាំងមួយនៅហ្វ្ល័ររីងប្រទេសអ៊ីតាលី។ យើងនឹងដឹកជញ្ជូនការទិញរបស់អ្នកទៅអ្នកដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំយូរ។ ផលិតផលខ្លះផលិតដោយដៃនៅពេលអ្នកបញ្ជាទិញ។ ទាំងនេះនឹងចំណាយពេល ៥ ថ្ងៃបន្ថែមដើម្បីដឹកជញ្ជូន។ ត្រូវមានហត្ថលេខាពេលប្រគល់ជូន។

អាមេរិចៈ 1-5 ថ្ងៃ។ អឺរ៉ុប: ១-៥ ថ្ងៃ។ អាស៊ី: ១-៥ ថ្ងៃ។ ទ្វីប​អា​ហ្រ្វិ​ក: ១-៥ ថ្ងៃ។ ប្រទេស​អូ​ស្រ្តា​លី: ៥-១០ ថ្ងៃ។

ការបញ្ជាទិញដោយឥតគិតថ្លៃគឺសម្រាប់បញ្ជាទិញទាំងអស់។